آخرینارسال ها

آمارهای مهم در خدمات دهی به مشتریان

تا همین چند سال قبل خدمات مشتری منحصر به واحدی مجزا از سازمان به نام مرکز تماس میشد. اما امروزه با محوریت…

معرفیاستارت آپ ها