15 عادت موفق مدیران کسب و کار

اگر میخواهید کسب و کارتان را به بهترین شکل مدیریت کنید میتوانید با بهره گیری از تجربیات رهبران بزرگ کسب و کار به آنها جامه عمل بپوشانید.

1- در مصاحبه استخدامی افراد به سوابق کاری آنان توجه کنید و به خاطر داشته باشید کارمند موفق کارنامه ای پربار به همراه دارد.

2- انعطاف پذیر باشید.

3- بدون توهین به عقاید دیگران، با آنها مخالفت کنید.

4- سر قول خود بمانید.

5- در موقعیت های بحرانی برخود مسلط باشید و نگذارید زیردستان از اضطراب شما آگاه شوند.

6- برای حرف زدن، زیباترین و خوش آهنگ ترین الفاظ را انتخاب کنید.

7- خطر پذیر باشید.

8- نحوه استفاده از نرم افزارهای مرتبط با کار خود را بیاموزید.

9- برای ثبت ایده های درخشانی که ناگهان به ذهن می رسند، همیشه یک قلم و کاغذ به همراه داشته باشید.

10- کتابخانه اداره یا سازمان خود را به روز کنید و اسامی کتاب هایی را که اضافه می شود به صورت فهرست چاپی شده در اختیار کارمندان قرار دهید.

11- مطمئن شوید ابراز رضایت شغلی افراد به سبب ترس از توبیخ مسئولین و سرپرستان نیست.

12- به واسطه مدیر بودن خود، از دیگران توقع بیجا نداشته باشید.

13- در اولین فرصت در خاتمه دادن به مشاجرات و کدورت هایی که بین کارمندان پیش می آید، حکمیت کنید و برقرار کننده صلح و آشتی باشید.

14- نکات جالب و پندآموز کتاب هایی را که می خوانید، در دفتری یادداشت کنید و در موارد مناسب آنها را به کار ببندید.

15- از انحصاری کردن خدمات رفاهی سازمان پرهیز کنید و اجازه دهید همه سطوح از این خدمات بهره مند شوند.