راهکارهاي اثبات شده برای افزايش فروش

پيد ا کرد ن مشتريان جد يد برای خريد محصول يا خد مت بخش مهمی از فرآيند کلی فروش است. آيا شما محصول يا خد مت بسيار مناسبی د ر اختيار د اريد و تاکنون موفق به جلب مشتری خوبی برای خريد آن نشد ه ايد ؟
آيا شما از رويکرد هاي خود برای جلب مشتريان مطمئن نيستيد يا فکر می کنيد پيام گيج کنند ه ای برای فروش به مشتريان ارسال می کنيد ؟
د ر اين نوشتار راهکارهايي برای جذب مشتريان بيشتر به شما ارائه خواهد شد :

1) فراموش نکنيد مرد م به د نبال خريد ارزش هستند
مشتريان محصول نمی خرند، بلکه نتايج به د ست آمد ه از محصول شما را خريد اری می کنند . بنابراين يکی از مهم ترين اقد امات آن است که فرآيند فروش خود را شناسايي و استخراج کنيد و آن را با تهيه فهرستی از منافع و ارزش هايي که مشتری با خريد محصول يا خد مت شما به د ست می آورد ، آغاز کنيد . يکی از نمونه های موفق توجه به ارزش کمپين بازاريابی شرکت کوکاکولا با شعار يک کوکا با د يگری سهيم شو است.
در اين کمپين شما می توانيد برچسب کوکا را با نام شخص مورد نظر تهيه کنيد و به او بد هيد ! نوشيد ن يک بطری کوکا که نام د وست شما روی آن د رج شد ه، می تواند هر د و شما را بسيار خوشحال کند . جالب است بد انيد همين روش موجب افزايش 4 د رصد ی فروش شرکت کوکاکولا شد ه است.

2) مشتری خود را به طور کامل شناسايي کنيد
فکر می کنيد چه کسانی احتمالا علاقه مند به خريد از شما هستند و بلافاصله به خريد اقد ام می کنند ؟ برای مشتريان يک نماد خلق کنيد و سوالات زير را بپرسيد :
• چند ساله هستند ؟
• جنسيت آنها چيست؟
• آيا بچه د ارند ؟
• ميزان د رآمد شان چقد ر است؟
• ميزان تحصيلات آنها چقد ر است؟

3) مساله مشتری را به طور د قيق تعريف کنيد
مشتری شما چه مساله ای د ارد که شما می توانيد به حل آن کمک کنيد ؟ اگر مشتريان خود را به د رستی بشناسيد ، مطمئن باشيد آنها برای حل مسائل خود به سراغ تان خواهند آمد .
الف) گاهی مسائل روشن و آشکار هستند .
ب ) گاهی مسائل غيرواضح و نامشخص هستند .
پ) گاهی نيز مساله ای برای مشتری وجود ند ارد . اگر مشتری نياز يا مساله ای ند اشته باشد از شما خريد ی نخواهد کرد .

4) مزيت های رقابتی خود را توسعه د هيد
د ر بازاريابی و فروش تمايز مهم ترين اصل است. شما بايد بتوانيد به مشتريان خود نشان د هيد که محصولات و خد ماتی که ارائه می د هيد چه تفاوت هايي د ارد و مزيت های رقابتی آن نسبت به د يگر رقبا چيست. د ر بازار کاملا رقابتی امروز و با توجه به سطح آگاهی مشتريان، مهم ترين استراتژی تمرکز بر کيفيت است. برای مشتری امروزی اولويت اول کيفيت و پس از آن قيمت است. البته نبايد فراموش کنيد مزيت رقابتی برای مشتری تنها به کيفيت و قيمت ختم نمی شود . بلکه مشتری به عواملی چون د سترسی آسان، خد مات پس از فروش و موارد مهم د يگری نيز می اند یشد .

5) از شبکه های اجتماعی به نفع خود استفاد ه کنيد
اين روزها روش های متنوعی برای معرفی محصولات و خد مات وجود د ارد . البته مهم ترین موضوع آن است که اغلب اين روش ها رايگان هستند . شما می توانيد از شبکه های اجتماعی مانند فيس بوک، تویيتر، تلگرام، وایبر، اینستاگرام و حتی يک وبلاگ ساد ه کاملا به نفع خود استفاد ه کنيد و از طریق اين کانال ها، بيش از هر زمان د یگری به افراد د سترسی و با آنها ارتباط د اشته باشيد .

6) قيمت گذاری خود را به طور مناسب انجام د هيد .
برای اينکه بتوانيد بهترين قيمت را به مشتری ارائه د هيد ، د ر مورد رقبای خود تحقيقات بازار انجام د هيد . فراموش نکنيد قيمت ارائه شد ه به باشد که وی د رک می کند . شما تنها د ر صورتی می توانيد قيمتی بالاتر به مشتری ارائه کنيد که محصول يا خد مت « ارزشی » مشتری بايد معاد ل شما برتری قابل توجهی نسبت به رقبا د اشته باشد .

7) تکنيک های مذاکره اثربخش را ياد بگيريد .
مذاکره کنند گان حرفه ای معمولا د ر رسيد ن به راه حل و توافقی که برای طرفين مذاکره به رضايت منجر شود ، مهارت د ارند . آنها برای رسيد ن به ناميد ه می شود تلاش می کنند که د ر نهايت رضایت هر د و طرف مذاکره را د ر پی د ارد . معمولا بهترین « برد برد » وضعيتی که اصطلاحا مذاکره کنند گان سه کيفيت رفتاری مهم   د ارند :
الف) سوالات خوب می پرسند و د قيقا همان چيزی را پيد ا می کنند که مشتری به آن نياز د ارد .
ب) بسيار صبور هستند .
پ) مذاکره کنند گان هميشه با آماد گی کامل وارد مذاکره می شوند .

8) برای حفظ و نگهد اری مشتریان قبلی وقت بگذاريد .
مشتری که يک بار از شما خريد کرد ه، هميشه اين پتانسيل را د ارد که مشتری د ائمی شما باشد . اين ارتباط تنها با خلق اعتماد و ارائه ارزش به مشتری پايد ار خواهد ماند .

9) برای مشتريان بالقوه خود شرايطی برای تجربه رايگان ايجاد کنيد .
بسياری از مشتريان بالقوه چنانچه فرصتی برای تجربه محصول يا خد مت شما د اشته باشند ، تبد يل به مشتری هميشگی خواهند شد . بنابراین با ايجاد کمپين های بازاریابی امکان تجربه رايگان برای آنها فراهم کنيد يا با ويد ئويي کوتاه از اين تجربه، مشتريان را به سمت خود جذب کنيد . فراموش نکنيد حرفه فروش د ر زمان فعلی سريع تر از هميشه د ر حال حرکت است و د ر يک چشم بر هم زد ن محصول يا خد متی مشابه توسط رقبای شما ايجاد و به بازار عرضه می شود و تا به خود بياييد از قافله عقب ماند ه ايد . بنابراين مهم است بد انيد که فرصتی برای آزمون و خطا ند اريد .

منبع : www.hrjournalist.com