راهکارهای اثبات شده برای افزایش فروش

Print Friendly, PDF & Email

پید ا کرد ن مشتریان جد ید برای خرید محصول یا خد مت بخش مهمی از فرآیند کلی فروش است. آیا شما محصول یا خد مت بسیار مناسبی د ر اختیار د ارید و تاکنون موفق به جلب مشتری خوبی برای خرید آن نشد ه اید ؟
آیا شما از رویکرد های خود برای جلب مشتریان مطمئن نیستید یا فکر می کنید پیام گیج کنند ه ای برای فروش به مشتریان ارسال می کنید ؟
د ر این نوشتار راهکارهایی برای جذب مشتریان بیشتر به شما ارائه خواهد شد :

۱) فراموش نکنید مرد م به د نبال خرید ارزش هستند
مشتریان محصول نمی خرند، بلکه نتایج به د ست آمد ه از محصول شما را خرید اری می کنند . بنابراین یکی از مهم ترین اقد امات آن است که فرآیند فروش خود را شناسایی و استخراج کنید و آن را با تهیه فهرستی از منافع و ارزش هایی که مشتری با خرید محصول یا خد مت شما به د ست می آورد ، آغاز کنید . یکی از نمونه های موفق توجه به ارزش کمپین بازاریابی شرکت کوکاکولا با شعار یک کوکا با د یگری سهیم شو است.
در این کمپین شما می توانید برچسب کوکا را با نام شخص مورد نظر تهیه کنید و به او بد هید ! نوشید ن یک بطری کوکا که نام د وست شما روی آن د رج شد ه، می تواند هر د و شما را بسیار خوشحال کند . جالب است بد انید همین روش موجب افزایش ۴ د رصد ی فروش شرکت کوکاکولا شد ه است.

۲) مشتری خود را به طور کامل شناسایی کنید
فکر می کنید چه کسانی احتمالا علاقه مند به خرید از شما هستند و بلافاصله به خرید اقد ام می کنند ؟ برای مشتریان یک نماد خلق کنید و سوالات زیر را بپرسید :
• چند ساله هستند ؟
• جنسیت آنها چیست؟
• آیا بچه د ارند ؟
• میزان د رآمد شان چقد ر است؟
• میزان تحصیلات آنها چقد ر است؟

۳) مساله مشتری را به طور د قیق تعریف کنید
مشتری شما چه مساله ای د ارد که شما می توانید به حل آن کمک کنید ؟ اگر مشتریان خود را به د رستی بشناسید ، مطمئن باشید آنها برای حل مسائل خود به سراغ تان خواهند آمد .
الف) گاهی مسائل روشن و آشکار هستند .
ب ) گاهی مسائل غیرواضح و نامشخص هستند .
پ) گاهی نیز مساله ای برای مشتری وجود ند ارد . اگر مشتری نیاز یا مساله ای ند اشته باشد از شما خرید ی نخواهد کرد .

۴) مزیت های رقابتی خود را توسعه د هید
د ر بازاریابی و فروش تمایز مهم ترین اصل است. شما باید بتوانید به مشتریان خود نشان د هید که محصولات و خد ماتی که ارائه می د هید چه تفاوت هایی د ارد و مزیت های رقابتی آن نسبت به د یگر رقبا چیست. د ر بازار کاملا رقابتی امروز و با توجه به سطح آگاهی مشتریان، مهم ترین استراتژی تمرکز بر کیفیت است. برای مشتری امروزی اولویت اول کیفیت و پس از آن قیمت است. البته نباید فراموش کنید مزیت رقابتی برای مشتری تنها به کیفیت و قیمت ختم نمی شود . بلکه مشتری به عواملی چون د سترسی آسان، خد مات پس از فروش و موارد مهم د یگری نیز می اند یشد .

۵) از شبکه های اجتماعی به نفع خود استفاد ه کنید
این روزها روش های متنوعی برای معرفی محصولات و خد مات وجود د ارد . البته مهم ترین موضوع آن است که اغلب این روش ها رایگان هستند . شما می توانید از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر، تلگرام، وایبر، اینستاگرام و حتی یک وبلاگ ساد ه کاملا به نفع خود استفاد ه کنید و از طریق این کانال ها، بیش از هر زمان د یگری به افراد د سترسی و با آنها ارتباط د اشته باشید .

۶) قیمت گذاری خود را به طور مناسب انجام د هید .
برای اینکه بتوانید بهترین قیمت را به مشتری ارائه د هید ، د ر مورد رقبای خود تحقیقات بازار انجام د هید . فراموش نکنید قیمت ارائه شد ه به باشد که وی د رک می کند . شما تنها د ر صورتی می توانید قیمتی بالاتر به مشتری ارائه کنید که محصول یا خد مت « ارزشی » مشتری باید معاد ل شما برتری قابل توجهی نسبت به رقبا د اشته باشد .

۷) تکنیک های مذاکره اثربخش را یاد بگیرید .
مذاکره کنند گان حرفه ای معمولا د ر رسید ن به راه حل و توافقی که برای طرفین مذاکره به رضایت منجر شود ، مهارت د ارند . آنها برای رسید ن به نامید ه می شود تلاش می کنند که د ر نهایت رضایت هر د و طرف مذاکره را د ر پی د ارد . معمولا بهترین « برد برد » وضعیتی که اصطلاحا مذاکره کنند گان سه کیفیت رفتاری مهم   د ارند :
الف) سوالات خوب می پرسند و د قیقا همان چیزی را پید ا می کنند که مشتری به آن نیاز د ارد .
ب) بسیار صبور هستند .
پ) مذاکره کنند گان همیشه با آماد گی کامل وارد مذاکره می شوند .

۸) برای حفظ و نگهد اری مشتریان قبلی وقت بگذارید .
مشتری که یک بار از شما خرید کرد ه، همیشه این پتانسیل را د ارد که مشتری د ائمی شما باشد . این ارتباط تنها با خلق اعتماد و ارائه ارزش به مشتری پاید ار خواهد ماند .

۹) برای مشتریان بالقوه خود شرایطی برای تجربه رایگان ایجاد کنید .
بسیاری از مشتریان بالقوه چنانچه فرصتی برای تجربه محصول یا خد مت شما د اشته باشند ، تبد یل به مشتری همیشگی خواهند شد . بنابراین با ایجاد کمپین های بازاریابی امکان تجربه رایگان برای آنها فراهم کنید یا با وید ئویی کوتاه از این تجربه، مشتریان را به سمت خود جذب کنید . فراموش نکنید حرفه فروش د ر زمان فعلی سریع تر از همیشه د ر حال حرکت است و د ر یک چشم بر هم زد ن محصول یا خد متی مشابه توسط رقبای شما ایجاد و به بازار عرضه می شود و تا به خود بیایید از قافله عقب ماند ه اید . بنابراین مهم است بد انید که فرصتی برای آزمون و خطا ند ارید .

منبع : www.hrjournalist.com

اشتراک مطلب: