راهکارهای اثبات شده برای افزایش فروش

Print Friendly, PDF & Email

پید ا کرد ن مشتریان جد ید برای خرید محصول یا خد مت بخش مهمی از فرآیند کلی فروش است. آیا شما محصول یا خد مت بسیار مناسبی د ر اختیار د ارید و تاکنون موفق به جلب مشتری خوبی برای خرید آن نشد ه اید ؟
آیا شما از رویکرد های خود برای جلب مشتریان مطمئن نیستید یا فکر می کنید پیام گیج کنند ه ای برای فروش به مشتریان ارسال می کنید ؟
د ر این نوشتار راهکارهایی برای جذب مشتریان بیشتر به شما ارائه خواهد شد :

۱) فراموش نکنید مرد م به د نبال خرید ارزش هستند
مشتریان محصول نمی خرند، بلکه نتایج به د ست آمد ه از محصول شما را خرید اری می کنند . بنابراین یکی از مهم ترین اقد امات آن است که فرآیند فروش خود را شناسایی و استخراج کنید و آن را با تهیه فهرستی از منافع و ارزش هایی که مشتری با خرید محصول یا خد مت شما به د ست می آورد ، آغاز کنید . یکی از نمونه های موفق توجه به ارزش کمپین بازاریابی شرکت کوکاکولا با شعار یک کوکا با د یگری سهیم شو است.
در این کمپین شما می توانید برچسب کوکا را با نام شخص مورد نظر تهیه کنید و به او بد هید ! نوشید ن یک بطری کوکا که نام د وست شما روی آن د رج شد ه، می تواند هر د و شما را بسیار خوشحال کند . جالب است بد انید همین روش موجب افزایش ۴ د رصد ی فروش شرکت کوکاکولا شد ه است.

۲) مشتری خود را به طور کامل شناسایی کنید
فکر می کنید چه کسانی احتمالا علاقه مند به خرید از شما هستند و بلافاصله به خرید اقد ام می کنند ؟ برای مشتریان یک نماد خلق کنید و سوالات زیر را بپرسید :
• چند ساله هستند ؟
• جنسیت آنها چیست؟
• آیا بچه د ارند ؟
• میزان د رآمد شان چقد ر است؟
• میزان تحصیلات آنها چقد ر است؟

۳) مساله مشتری را به طور د قیق تعریف کنید
مشتری شما چه مساله ای د ارد که شما می توانید به حل آن کمک کنید ؟ اگر مشتریان خود را به د رستی بشناسید ، مطمئن باشید آنها برای حل مسائل خود به سراغ تان خواهند آمد .
الف) گاهی مسائل روشن و آشکار هستند .
ب ) گاهی مسائل غیرواضح و نامشخص هستند .
پ) گاهی نیز مساله ای برای مشتری وجود ند ارد . اگر مشتری نیاز یا مساله ای ند اشته باشد از شما خرید ی نخواهد کرد .

۴) مزیت های رقابتی خود را توسعه د هید
د ر بازاریابی و فروش تمایز مهم ترین اصل است. شما باید بتوانید به مشتریان خود نشان د هید که محصولات و خد ماتی که ارائه می د هید چه تفاوت هایی د ارد و مزیت های رقابتی آن نسبت به د یگر رقبا چیست. د ر بازار کاملا رقابتی امروز و با توجه به سطح آگاهی مشتریان، مهم ترین استراتژی تمرکز بر کیفیت است. برای مشتری امروزی اولویت اول کیفیت و پس از آن قیمت است. البته نباید فراموش کنید مزیت رقابتی برای مشتری تنها به کیفیت و قیمت ختم نمی شود . بلکه مشتری به عواملی چون د سترسی آسان، خد مات پس از فروش و موارد مهم د یگری نیز می اند یشد .

۵) از شبکه های اجتماعی به نفع خود استفاد ه کنید
این روزها روش های متنوعی برای معرفی محصولات و خد مات وجود د ارد . البته مهم ترین موضوع آن است که اغلب این روش ها رایگان هستند . شما می توانید از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر، تلگرام، وایبر، اینستاگرام و حتی یک وبلاگ ساد ه کاملا به نفع خود استفاد ه کنید و از طریق این کانال ها، بیش از هر زمان د یگری به افراد د سترسی و با آنها ارتباط د اشته باشید .

۶) قیمت گذاری خود را به طور مناسب انجام د هید .
برای اینکه بتوانید بهترین قیمت را به مشتری ارائه د هید ، د ر مورد رقبای خود تحقیقات بازار انجام د هید . فراموش نکنید قیمت ارائه شد ه به باشد که وی د رک می کند . شما تنها د ر صورتی می توانید قیمتی بالاتر به مشتری ارائه کنید که محصول یا خد مت « ارزشی » مشتری باید معاد ل شما برتری قابل توجهی نسبت به رقبا د اشته باشد .

۷) تکنیک های مذاکره اثربخش را یاد بگیرید .
مذاکره کنند گان حرفه ای معمولا د ر رسید ن به راه حل و توافقی که برای طرفین مذاکره به رضایت منجر شود ، مهارت د ارند . آنها برای رسید ن به نامید ه می شود تلاش می کنند که د ر نهایت رضایت هر د و طرف مذاکره را د ر پی د ارد . معمولا بهترین « برد برد » وضعیتی که اصطلاحا مذاکره کنند گان سه کیفیت رفتاری مهم   د ارند :
الف) سوالات خوب می پرسند و د قیقا همان چیزی را پید ا می کنند که مشتری به آن نیاز د ارد .
ب) بسیار صبور هستند .
پ) مذاکره کنند گان همیشه با آماد گی کامل وارد مذاکره می شوند .

۸) برای حفظ و نگهد اری مشتریان قبلی وقت بگذارید .
مشتری که یک بار از شما خرید کرد ه، همیشه این پتانسیل را د ارد که مشتری د ائمی شما باشد . این ارتباط تنها با خلق اعتماد و ارائه ارزش به مشتری پاید ار خواهد ماند .

۹) برای مشتریان بالقوه خود شرایطی برای تجربه رایگان ایجاد کنید .
بسیاری از مشتریان بالقوه چنانچه فرصتی برای تجربه محصول یا خد مت شما د اشته باشند ، تبد یل به مشتری همیشگی خواهند شد . بنابراین با ایجاد کمپین های بازاریابی امکان تجربه رایگان برای آنها فراهم کنید یا با وید ئویی کوتاه از این تجربه، مشتریان را به سمت خود جذب کنید . فراموش نکنید حرفه فروش د ر زمان فعلی سریع تر از همیشه د ر حال حرکت است و د ر یک چشم بر هم زد ن محصول یا خد متی مشابه توسط رقبای شما ایجاد و به بازار عرضه می شود و تا به خود بیایید از قافله عقب ماند ه اید . بنابراین مهم است بد انید که فرصتی برای آزمون و خطا ند ارید .

منبع : www.hrjournalist.com

اشتراک مطلب:

Cheap Yeezy Boost 350 V2 Yecheil The Pisanis are a hockey family as well. Blair/John Nolen intersection: This project is for replacing pavement, curb, gutter, and sidewalk at the intersection of Blair Street and John Nolen Drive. To 6., and amending Section 28.185(7)(b) of the Madison General Ordinances to add a Demolition and Removal standard requiring the Plan Commission to consider the proposed impact of a building relocation on city terrace trees.Cheap Yeezy Boost 350 V2 Sizing Madison residents may also bring their Christmas trees to one of the Streets Division drop off sites. During the deliberations, Nawaz said that an irreversible process of elimination of militants had started. Roof, plumbing, structural, HVAC). He promises that Sony will continue to innovate with the new system allowing fans to enjoy unique experiences.. A key component of our strategic plan is to significantly increase our number of exceptional graduate students, and our commitment to world class research. Pizza Hut is also very popular, and is Adidas Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint in the "fine dining" category.