تبریک سال نو

سالی که گذشت پر بود از اخبار خوب و بد ، ولی این انتخاب ما بود که کدوم یکی رو بخونیم اخبار خوب یا بد! در هر صورت سعی کنیم در سال جدید کارهای نیک بر کارهای کمتر نیکمان سبقت بگیرن.

سایه حق
سلام عشق
سعادت روح
سلامت تن
سرمستی بهار
سکوت دعا
سرور جاودانه
این است هفت سین آریایی

سال نو همه شما عزیزان مبارک