توسعه رابطه کسب و کار و ارتقای عملکرد کسب و کار با استفاده از لینکدن قسمت اول

Print Friendly, PDF & Email

 مقاله حاضر که از نظر خواهید گذراند ترجمه مقاله understanding business relationship development and business performance enhancement  through the use of LinkedIn  است که کار ترجمه آن بزودی پایان یافته است.این مقاله در اواخر سال ۲۰۱۵ توسط پایگاه معتبر ساینس دایرکت  انتشار یافته است بدلیل اهمیت و حجم مقاله در چند پست برای خوانندگان محترم سایت ارسال میگردد.

با تشکر علی حاجی زاده کارشناس ارشد بازاریابی

linkedin-todaybusiness-3

عصر دیجیتالی و ظهور شبکه های رسانه اجتماعی منجر به فرصت های غیرموازی برای کسب و کارها شده است. با این وجود، این فرصت ها کششی را در درک حاصل از روابط کسب و کار و شبکه ها بصورت کلی ارائه می کند. درحالیکه رسانه اجتماعی ممکن است فرآیند ایجاد رابطه را آسان ولی لایه های بیشتری از پیچیدگی را افزوده است. سرعت و فوریت روابط و تعاملات شبکه از طریق حضور رسانه های اجتماعی، به خود سرعت گرفته است ، در نتیجه روابط سریع ایجاد می شوند که اهمیت آنها متصل به توسعه رابطه ای کسب و کار تدریجی در مقابل مبادله تراکنشی سریع می باشد. علاوه براین، توسعه شبکه استراتژیک، غیر از شبکه نوظهور، علارغم افزایش حجم فرصت های بالقوه رابطه ای، اهمیت خود را حفظ کرده است، که در شبکه های رسانه اجتماعی و توسعه آنها محقق می شود. علاوه براین، از یک سو شبکه های رسانه اجتماعی همکاری را ارتقاء می دهد و باعث برانگیخته شدن اعتماد می شود، و از سوی دیگر می تواند به شناسایی اطلاعات رقابتی کمک کند که مزیتی را برای سازمان در برابر سایرین بهمراه دارد.

برای کمک به خواننده و شفافیت در مقاله حاضر مفاهیم کلیدی زیر توضیح داده می شوند: شبکه، شبکه های کسب و کار، شبکه های رسانه اجتماعی و روابط. شبکه ها بعنوان مبادله گروهی و درون سازمانی دیده می شود که شامل افراد می شوند، که پیش از فراوانی فناوری های دیجیتالی، بر مناطق جغرافیایی یا سایر معیارهای غیر خطی متمرکز بوده اند، اما هم اکنون افراد با دنیای بی مرز مواجه هستند و می توانند شامل گروه های آنلاین نظیر شبکه های رسانه اجتماعی باشند. شبکه کسب و کار مسلماً در سطح کاربردی توسط تعریف شده اند؛ شبکه ای که شامل سرمایه گذاری مشهود و نامشهودی است که دربردارنده ی روابط متصل میان دو یا چندین کسب و کار می باشد، هرچند این تعریف درنظر نمی گیرد که چگونه این روابط بدون سطح دوام رابطه، یا مکانیزم های تبادلی که رخ می دهد، بوجود می آید. شبکه های اجتماعی ریشه در جامعه شناسی، شبکه های رسانه اجتماعی داشته، و به اشتباه بعنوان مترادف با شبکه های اجتماعی در نشریات معروف مورد استفاده قرار می گیرد. شبکه های اجتماعی به روابط ایجاد شده بین دو یا چند بازیگر می پردازد. این اتصالات می توانند برای این بازیگران سودمند بوده و منجر به بهبود و عملکرد ارزش اقتصادی برای کسب و کارهایی شود که این بازیگران را بهم متصل می نماید وقتی اتصالاتی تشکیل شود، چندین سطح اتصال داخلی میان بازیگران ممکن است. این اتصال را می توان بعنوان “روابطی” در نظر گرفت، و این روابط به سطح کم یا زیاد بستگی به سطح اتصال و محدوده دارند. افزایش دسترسی حاصل از فناوری های دیجیتال باعث بهبود گوناگونی انواع شبکه و در نتیجه انواع روابط تشکیل شده در شبکه های اجتماعی بعنوان شبکه های اجتماعی می شوند که درون شبکه های رسانه اجتماعی یکپارچه می گردند.

استفاده از فناوری، و بخصوص فناوری های ارتباطات دیجیتالی، شیوه های کاری چندین صنعت را تغییر داده است. ماهیت پراکنده بخش شراب جهانی، چندین کانال از شرکا و نیاز به ایجاد و پرورش روابط کسب و کار نشان می دهد که لیندکن شبکه رسانه اجتماعی مرتبطی برای ایجاد اجتماع کسب و کار شراب شده، و بدین ترتیب لنز مناسبی برای بررسی ماهیت روابط در محیط بنگاه با بنگاه پیچیده می باشد. بعنوان مثال، گسترش تولید جهانی شراب، باعث شده تا شراب سازان به مشاوران در تحرک، کارشناسانی تبدیل شوند که از تولید کنندگی به تولید کننده و توزیع کننده دیگر درحال جابجایی باشند تا بازارهای جدید بیشتر را مکانیابی نمایند، و برای سازمان مورد نظر تلاش کنند که نیاز به روابط جدید و متفاوت دارد. به منظور انعکاس کامل محیط دیجیتالی، مطالعه حاضر از شبکه نگاری، مجموعه و تحلیل داده های رسانه اجتماعی/آنلاین تولید شده از طریق تعاملات آنلاین بین افراد علاقمند به موضوع مشخصی  بعنوان یک روش تحقیقی مناسب، استفاده می کند. شبکه نگاری شامل غوطه ور شدن در اجتماعات آنلاین مرتبط شامل شبکه های رسانه اجتماعی بوده، و از مشاهدات حاصل از رفتارهای آنلاینی که بصورت طبیعی روی می دهد، مانند گفتگو میان افراد و گروه ها، در راستای درک رفتارهای مشتری و کسب و کار استفاده می کند. فناوری های دیجیتالی دسترسی توانمندسازی شده و جمع آوری محتوای واقعی این اجتماعات و شبکه های رسانه اجتماعی را دارند. شبکه نگاری را می توان بعنوان بروزرسانی فعالیت میدانی در تحقیقات قوم نگاری در عصر دیجیتالی درنظر گرفت .

پایان قسمت اول .

اشتراک مطلب: