دانشگاه آزاد

۱- دانلود ارائه درس بازارشناسی – بررسی بانک آینده – ارائه دهنده آقای علی حاجی زاده.  

۲- دانلود جزوه درس بازارشناسی – دکتر درزیان عزیزی

۳- دانلود جزوه کامل درس رفتار سازمانی – دکتر پسند 

۴- دانلود جزوه درس منابع انسانی – دسلر