آرشیو تگ: بازاریابی ویروسی ، دهان به دهان ، افقی

بازاریابی ویروسی (افقی یا دهان به دهان) 2/3

انواع بازاریابی ویروسی انواع بازاریابی ویروسی به شرح زیر است:  ویروسی ارزشی: در این حالت افراد تجربیات با کیفیت خود را با دیگران سهیم می شوند. فرد الف محصولی را…