آرشیو تگ: موفقیت در کار

اگر میخواهید در كارتان موفق باشید …

1.     كارها را ساده كنید. تعداد مراحل انجام كار را كاهش دهید. 2.     كارهای كمتر اما مهم تر را انجام دهید تا راندمان كارتان افزایش پیدا كند. 3.  كارهایی را بر عهده بگیرید…